top of page

רבה יחיד בנגעים ויחיד באהלות ואנחנו רבים בנגעים ורבים באהלות

משנה: מקרא מועט והלכות מרובות.

גמרא:... תנא: נגעים ואהלות מקרא מועט והלכות מרובות.

נגעים מקרא מועט? - נגעים מקרא מרובה הוא!

אמר רב פפא: הכי קאמר: נגעים - מקרא מרובה והלכות מועטות, אהלות - מקרא מועט והלכות מרובות.

ומאי נפקא מינה? - אי מסתפקא לך מילתא בנגעים - עיין בקראי, ואי מסתפקא לך מילתא באהלות - עיין במתניתין. (חגיגה יא א) [1]

[1] ראי/ה בבלי בבא מציעא פו א, וראי/ה כאן "מתיבתא דארקיע - עלייתו בסערה של רבה בר נחמני - בא אל הקדש ל"ד

פוסטים קשורים

הצג הכול

קב"ה יקר: אנו מתירים בזאת את כל נדריך ואיסוריך ומוחלים לך מחילות פורחות באוויר

משנה: הֶתֵּר נְדָרִים פּוֹרְחִין בָּאֲוִיר, וְאֵין לָהֶם עַל מַה שֶּׁיִּסְמֹכוּ. הִלְכוֹת שַׁבָּת חֲגִיגוֹת וְהַמְּעִילוֹת, הֲרֵי הֵם כַּהֲרָרִים הַתְּלוּיִין בְּשַׂעֲרָה, שֶׁהֵן מִקְרָא מֻעָט וַהֲלָכ

Comments


bottom of page