top of page

עם הארץ

פרשת שמיני


איזה יצור הוא גם שרץ גם שקץ גם בהמה גם דג גם חזיר גם ארי דורס גם חמור נושך וגם בנאדם שאסור לו לאכול בהמה ועוף כשרים? -

עם הארץ.

מנין שעם הארץ הוא גם שרץ גם שקץ וגם בהמה? – שנאמר: תנו רבנן: לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם. לא מצא בת תלמיד חכם - ישא בת גדולי הדור. לא מצא בת גדולי הדור - ישא בת ראשי כנסיות, לא מצא בת ראשי כנסיות - ישא בת גבאי צדקה. לא מצא בת גבאי צדקה - ישא בת מלמדי תינוקות. ולא ישא בת עמי הארץ, מפני שהן שקץ, ונשותיהן שרץ, ועל בנותיהן הוא אומר "ארור שוכב עם כל בהמה". (בבלי פסחים מט ב)

ומנין שעם הארץ הוא ארי דורס? - שנאמר: תניא, היה רבי מאיר אומר: כל המשיא בתו לעם הארץ - כאילו כופתה ומניחה לפני ארי. מה ארי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים - אף עם הארץ מכה ובועל ואין לו בושת פנים. (שם)

ומנין שעם הארץ הוא חמור נושך? - שנאמר: אמר רבי עקיבא: כשהייתי עם הארץ אמרתי: מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. אמרו לו תלמידיו: רבי, אמור ככלב! - אמר להן: זה - נושך ושובר עצם, וזה - נושך ואינו שובר עצם. (שם)

ומנין שמותר לנחור עם הארץ כמו שנוחרים חזיר? – שנאמר: אמר רבי אלעזר: עם הארץ מותר לנוחרו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת. אמרו לו תלמידיו: רבי, אמור לשוחטו! - אמר להן: זה - טעון ברכה, וזה - אינו טעון ברכה. (שם)

ומנין שמותר לקרוע עם הארץ כמו שקורעים דג? – שנאמר: אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן: עם הארץ מותר לקורעו כדג. אמר רבי שמואל בר יצחק: ומגבו. (שם)

ומנין שאסור לעם הארץ לאכול בהמה ועוף כשרים? – שנאמר: תניא, רבי אומר: עם הארץ אסור לאכול בשר בהמה ועוף? - שנאמר (ויקרא יא מו) "זאת תורת הבהמה והעוף" - כל העוסק בתורה מותר לאכול בשר בהמה ועוף, וכל שאינו עוסק בתורה - אסור לאכול בשר בהמה ועוף. (שם)

ומיהו עם הארץ? - כל שאינו קורא קריאת שמע ערבית ושחרית, דברי רבי אליעזר.

רבי יהושע אומר: (גם) כל שאינו מניח תפילין,

בן עזאי אומר: (גם) כל שאין לו ציצית בבגדו,

רבי נתן אומר: (גם) כל שאין מזוזה על פתחו,

רבי נתן בר יוסף אומר: (גם) כל שיש לו בנים ואינו מגדלם לתלמוד תורה,

אחרים אומרים: אפילו קרא ושנה ולא שמש תלמידי חכמים הרי זה עם הארץ.

אמר רב הונא: הלכה כאחרים. (בבלי ברכות מז ב)

פוסטים קשורים

הצג הכול

עלמא D, עולם בי"ת, והאל"ף הזעירה של ויקרא

אלוקים מת רק בעולם בי"ת (תזכורת) בראש חודש אלול תשכ"ו, הלך לעולמו אלוהי ילדותי האהוב והטוב. שלושה ימים ושלושה לילות שוטטתי בסמטאות שערי-חסד וחששתי לומר אחריו קדיש יתום. כל אותו הזמן ריחפה לנגד עיניי ד

דָּם דָּם דָּם דָּם דָּם דָּם דָּם

היום הוא היום הרביעי מתוך ה"שבעה" שיושבת אלישבע על שני בניה. היום היא מלמדת את הפרק הרביעי מתוך שבעת פרקי הפתיחה של ספרה "ותקרא" - ספר הקורבנות של אלישבע. את דרשתה היומית דורשת אלישבע על קרבן החטאת, ש

コメント


bottom of page